Общи условия

ПРАВИЛА
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
„ГРАФИТИ ВЪРХУ СИЛОЗИТЕ ЗА ЗЪРНО НА „ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ“

„ГудМилс България“ стартира нов проект - отворена покана за “Street art” /улично изкуство/ под мотото „От сиво в красиво”! Основната цел на проекта е подобряване на средата в производствено-административната база на дружеството, намираща се в София, ул. Павлина Унуфриева 4 и като резултат – създаване на градска и цветна зона чрез превръщането на девет бетонни силоза в шедьовър на градските графити-артисти.
Идеята на тази инициатива е да насърчим и вдъхновим млади и талантливи дизайнери/художници, които да представят своите уникални проекти, за да можем да направим силозите от сиво-бетонен обект в уникална творба.1. Към кого е адресиран конкурса:


Кандидати навършили 18 години, български или чуждестранни граждани. Участниците трябва да се регистрират и изпратят дизайна заедно с кратко писмено обяснение на grey2great.sofiamel.bg. При регистрирането те трябва да въведат валидни лични данни и данни за контакт. Участващите дизайнери прилагат съответния дизайн и визуализацията му върху силозите. Един участник може да представи повече от един дизайн.2. Условия за участие:


Заедно с проекта, всеки участник е длъжен да прочете и да се съгласи с настоящите Правила, с което декларира, че е запознат и приема условията на конкурса. Едновременно с това, декларира всички точки от Декларацията, която представлява Приложение 1 към Правилата. В случай, че кандидатът не отбележи, че се съгласява с Правилата и Декларацията заедно с предаването на проекта, същият няма да бъде допуснат до участие в конкурса.
Един кандидат може да представи няколко проекта, но те трябва да отговарят на заданието (Брийф), което може да се намери в сайта grey2great.sofiamel.bg.
Участието в конкурса е безплатно.
За да вземе участие в конкурса, всеки желаещ трябва да изготви проект за дизайн на силози, който проект да отговаря на изискванията, посочени в т. 3 по-долу.3. Изисквания към проектния дизайни.


От регистрираните участници се очаква да представят своя уникален дизайн, вдъхновен от СПЛОТЕННОСТТА като основна концепция. Дизайнът трябва да отговаря, но не се ограничава, на следните теми: символи като слънце, природа, основни съставки на фирменото производство пшеница и брашно; да изразява емоции като щастие, любов и загриженост.
Задължителни елементи на дизайна: използване на пастелни цветове, с присъствие на палетните цветове на бранда „София Мел“, като например:

Дизайни, които не отговарят на указанията за дизайн или съдържат вулгарни или обидни послания, няма да бъдат публикувани на уеб сайта.4. Срокове и етапи:


- Качване на дизайни – от 15.03 до 15.06.2023 г.
- Гласуване на дизайни от публиката– 15.06 до 15.07.2023 г.
- Публикуване на победител – 31.07.2023 г.
- Старт на реализация след 01.08.2023 г.5. Гласуване и избор на победители в конкурса.


Всички подадени до 15 юни 2023 г. дизайни ще бъдат обект на гласуване от публиката. Първите десет дизайни, спечелили най-много гласове ще бъдат разгледани от жури, което ще избере трите най-добри дизайна.
Журито, което оценява е в състав: представители на ГудМилс България, представител на партньорската агенцията и Станислав Трифонов – Насимо.
Тежест на гласовете на публиката - 25%.
Тежест на гласовете на журито – 75%.6. Награди и начин на изплащане.


Наградите за тримата класирани дизайнери са:
1 място – 3000 лв
2 място – 2000 лв
3 място – 1000 лв.
Наградите в конкурса ще бъдат изплатени след като номинираните за първо, второ и трето място кандидати подпишат с „ГудМилс България“ договор съгласно т. 7 и следващи по-долу и съгласно декларацията по Приложение 1. В случай че номиниран участник откаже да подпише такъв договор, същият губи номинацията и се дисквалифицира от конкурса, като на негово място се номинира друг участник.
С участието си в конкурса кандидатите признават, че популярността, която ще получи техният дизайн чрез „ГудМилс България“ е също част от правата, дадени по силата на договора по т. 7 и 8 по-долу.7. Предоставяне на разрешение за комуникация.


С участието си всеки кандидат разрешава безвъзмездно „ГудМилс България“ ЕООД и/ или неговите партньори в рамките на настоящия конкурс да използва за търговски и/или рекламни цели името, фамилията, адреса и електронната му поща в рамките на комуникацията на настоящия конкурс за дизайн.8. Употреба на материалите и дизайните, предоставени от участниците.


8.1. Гаранция от участниците: всяко лице, което изпраща проект съгласно изискванията по т.3 от тези Правила удостоверява и гарантира пред „ГудМилс България“, че е негов изключителен и единствен автор и че не нарушава пряко или косвено никакво право на трето лице. В случай, че се установи, че участникът нарушава права на трети лица, то този участник ще бъде дисквалифициран от конкурса и в тази връзка следва да върне обратно получената награда, заедно със законната лихва. С оглед това „ГудМилс България“ не носи отговорност пред третите лица за вредите, които същите са претърпели в резултат на нарушаване на правата им. Всяко участие в конкурса предполага, в случай че проектът е избран в края на първия етап, безвъзмездното и изключително съгласие на автора на проекта за следните действия: проектът да бъде публикуван на интернет страницата на „ГудМилс България“ и на www.sofiamel.bg и в страниците в социалните мрежи на дружеството и марката, така че да се проведе гласуване от публиката и да се осъществи избор на първите десет дизайна, спечелили най-много гласове и които ще бъдат предложени за оценка от журито.


8.2. Условия за номинираните участници
Участниците, представили дизайните, класирани на първите три места, отстъпват изключително на „ГудМилс България“ ЕООД правата върху дизайните. Участниците не могат да използват тези дизайни самостоятелно по никакъв начин (освен, евентуално, включване в лично портфолио).
Участниците, които са номинирани за първо, второ и трето място лично или чрез свой законен представител подписват договор с „ГудМилс България“ ЕООД, по силата на който създадения от всеки един участник дизайн ще има качеството на „произведение, създадено по поръчка“ и изцяло принадлежащо на „ГудМилс България“ ЕООД, съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП и в тази връзка ще прехвърли на „ГудМилс България“ ЕООД всички авторски права върху проекта, включително обяснение на концепцията, нагледните графични материали, визуализации и др. Прехвърлянето на тези права е за максимално допустимия по закон срок и за територията на Република България, в т.ч. правото върху разработения дизайн, както и правото „ГудМилс България“ ЕООД от свое име и за своя сметка да заяви и регистрира дизайна, ако прецени. Получената парична награда от конкурса се счита за възнаграждение за така прехвърлените права. Предвид това, участникът дава съгласие както дизайна, така и всички свързани с него предоставени материали да бъдат използвани, представяни и възпроизвеждани по преценка на „ГудМилс България“ ЕООД при условията и реда, описани по-горе.9. Обработване на лични данни


9.1. С настоящите правила участниците се информират за необходимостта от обработване на техните лични данни. „ГудМилс България“ събира и обработва следните лични данни: три имена, ЕГН, телефон и адрес. Името и ЕГН-то се събират във връзка със задължението на организатора по ЗДДФЛ за деклариране на предоставената на участника награда.


9.2. Личните данни на участниците се съхраняват на електронен и хартиен носител.
Съхранението и обработването на личните данни е в защитена среда. „ГудМилс България“ осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп, незаконосъобразното им използване, срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране.


9.3. Личните данни на участниците се съхраняват съгласно сроковете за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38 ДОПК.10. Форсмажорни обстоятелства


„ГудМилс България“ си запазва правото да съкращава, удължава, променя или анулира конкурса при форсмажорни обстоятелства или ако обстоятелства извън организацията го налагат и без да носи отговорност за това. Освен това, „ГудМилс България“ не носи отговорност, ако достъпът до интернет страницата и фейсбук и/или посещението му се окажат трудни, дори невъзможни за участниците. Никаква рекламация няма да бъде приета в тази връзка. Вследствие, „ГудМилс България“ няма да бъде по никакъв начин отговорен за (настоящият списък не е ограничителен):


- съдържанието на електронните съобщения, които се транспортират чрез услугите на интернет страницата;
- предаването и/или получаването на всяка информация и/или данни по Интернет;
- всяка неизправност на интернет мрежата, която пречи на правилното протичане/функциониране на конкурса – повредата на приемник или комуникационните линии;
- загубата на физическа или електронна поща и по-общо всяка загуба на данни ;
- проблеми при пренасочването на информацията;
- функционирането на софтуер;
- проблеми в пощенските услуги, използвани при изпращането на проектите;
- всяка техническа или друга неизправност на материалите, която пречи или ограничава възможността за участие в конкурса;
- всички информации изпратени от участниците, а именно техните координати, ще бъдат считани за невалидни и няма да бъдат взети под внимание, ако съдържат каквато и да било неточност.


Всяко решение на „ГудМилс България“, както и всяка промяна на настоящите правила, вследствие предходната алинея, ще бъдат обект на допълнение към правилата.11. Спорове


Участието в конкурса, обект на настоящите правила, предполага основателно и автоматично приемане на този правила от страна на участника. Правилата може да бъдат получени безплатно, директно от интернет страницата на „ГудМилс България“. „ГудМилс България“ си запазва правото едностранно да променя правилата, като всяка промяна ще бъде публикувана на горецитираните сайтове.12. Приложимо право


За настоящия конкурс е приложимо Българското право.
Приложение № 1 към Правила за участиеДО
„ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООДДЕКЛАРАЦИЯ


Относно участие в конкурс за представяне на дизайн на графити върху бетонови силози

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ1. Съм запознат/а с Правилата за провеждане на конкурс „Графити върху силозите за зърно на „ГудМилс България“ ЕООД и ги приемам без възражения.
2. Съм автор на предоставения дизайн/ дизайни, същите не съдържат други произведения, правата върху които не ми принадлежат или части от такива произведения, и предоставения дизайн/дизайни не нарушава пряко или косвено каквито и да било права на трети лица.
3. В случай, че бъда номиниран на някое от първите три места ще подпиша договор за отстъпване на всички неимуществени и имуществени права върху съответния дизайн по смисъла на чл. 15 и чл. 18 от Закон за авторското право и сродните му права.
4. Известно ми е, че наградата ще ми бъде изплатена след подписването на договора по предоставена от мен банкова сметка.
5. В случай, че съм нарушил Правилата за участие и бъда дисквалифициран, или откажа да подпиша договор за отстъпване на правата върху произведенията, ще върна паричната награда.
6. Съм съгласен личните ми данни да се обработват за нуждите на конкурса и евентуалното сключване на договор.

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.